Eich ymweliad: Prynu Tocynnau

Cliciwch ar yr eiconau isod neu sgroliwch i lawr am wybodaeth bellach.

Sylwer bod Swyddfa Docynnau Hafren ar gau ar hyn o bryd o ganlyniad i gyfyngiadau Covid. Gellir prynu tocynnau ar-lein. Fe fyddwn yn diweddaru'r wefan unwaith bod modd i ni ail-agor. Os hoffech siarad ag aelod o staff ynglŷn â sioeau sydd ar y gweill, gweithdai cymunedol neu ein canolfan gynhadledd, anfonwch e-bost as gwelwch yn dda:

Seating Plan
Disabled Access
Terms & Conditions

Oriau Agor y Swyddfa Docynnau

Mae Swyddfa Docynnau Hafren yn agored i bobl alw heibio ddydd Mawrth i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 5.30pm, hefyd ar ddydd Sadwrn ddwy awr cyn y perfformiad ar ddiwrnodau perfformiadau'n unig. Mae digonedd o leoedd parcio am ddim y tu allan.

Bydd galwadau ffôn i archebu tocynnau'n cael eu dargyfeirio i ffôn ateb yn ystod y 30 munud cyn unrhyw berfformiad i alluogi staff y Swyddfa Docynnau i weini pobl mewn person.


Ffioedd Archebu

Prisiau Tocynnau Ffi
0 - £5.00 Dim Ffi Archebu
£5.01 - £9.99 50c y tocyn
£10.00 - £19.99 £1 y tocyn
£20.00 - £39.99 £2 y tocyn
£40.00 + £3 y tocyn
   

* Mae'r holl brisiau tocynnau a nodir ar draws ein gwefan, hysbysebion ar-lein ac yn ein deunyddiau printiedig yn cynnwys ffioedd archebu.


Dros y Ffôn

Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01686 614555.
Gallwch dalu trwy gerdyn credyd neu ddebyd. Gallwch neilltuo tocynnau hefyd, bydd y rhain yn cael eu cadw am bum niwrnod gwaith. Mae Hafren yn difaru y bydd neilltuadau na thelir amdanynt o fewn y cyfnod hwn yn cael eu canslo. Bydd galwadau ffôn i archebu tocynnau'n cael eu dargyfeirio i ffôn ateb yn ystod y 30 munud cyn unrhyw berfformiad i alluogi staff y Swyddfa Docynnau i weini pobl mewn person.


Gwerthiannau Ar-lein

Mae tocynnau ar gyfer yr holl sioeau ar gael i'w prynu ar-lein yn www.thehafren.co.uk/cymraeg/whatson.php. Gall cwsmeriaid naill ai argraffu derbynneb neu ofyn i'w tocynnau gael eu hanfon trwy'r post am gost o £1. Dewch â'ch derbynneb gyda chi wrth gasglu eich tocynnau.


Tocynnau i'w Hargraffu Gartref

Rydym yn awr yn cynnig yr opsiwn i bobl sy'n archebu ar-lein argraffu eu tocynnau gartref. Y cyfan y byddai angen i chi ei wneud yw dewis 'Argraffu Cartref' wrth i chi dalu ac yna anfonir e-bost atoch gyda dolen pdf i'ch tocynnau. Wrth glicio'r ddolen honno bydd modd i chi weld nhw ac yna eu hargraffu. Dewch â nhw gyda chi a cherddwch yn syth i'r awditoriwm.


Trwy'r Post

Swyddfa Docynnau, Yr Hafren, Heol Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU.
Rhowch enw'r perfformiad, nifer y tocynnau (gan gynnwys unrhyw gonsesiynau), eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn yn ystod y dydd. Gofynnir i chi amgáu siec am y cyfanswm, yn daladwy i 'Hafren-NPTC Group' ac ysgrifennu rhif y cerdyn siec ar y cefn. Ychwanegwch £1 at y cyfanswm os ydych eisiau i'r tocynnau gael eu hanfon atoch trwy'r post.


Yn Bersonol

Galwch heibio'r Swyddfa Docynnau yn ystod oriau agor. Mae Swyddfa Docynnau Hafren yn agored i bobl alw heibio ddydd Mawrth i ddydd Gwener rhwng 9.30am a 5.30pm, hefyd ar ddydd Sadwrn ddwy awr cyn y perfformiad ar ddiwrnodau perfformiadau'n unig. Mae digonedd o leoedd parcio am ddim y tu allan.


Trwy E-bost

Wrth e-bostio Swyddfa Docynnau Hafren ynglŷn â'ch archeb, peidiwch â chynnwys unrhyw fanylion banc personol. Ni fyddwn ond yn gofyn i chi nodi'r manylion hyn wrth brynu tocynnau ar-lein neu pan fyddwch yn cysylltu â ni dros y ffôn i archebu'ch tocynnau.


Ad-daliadau a Chyfnewid Tocynnau

Mae Hafren yn gwerthfawrogi ymroddiad cwsmeriaid i'r theatr wrth archebu'n gynnar ar gyfer digwyddiadau ac yn cydnabod y gall cynlluniau newid. Yn y fath achosion, os caiff y tocynnau eu dychwelyd i'r Swyddfa Docynnau byddwn yn ceisio eu hailwerthu i gwsmeriaid eraill. Ni ellir gwarantu hyn gan y bydd holl docynnau'r theatr sydd heb eu gwerthu'n cael eu gwerthu'n gyntaf. Os byddwn yn llwyddo i ailwerthu'r tocynnau, bydd y Swyddfa Docynnau'n rhoi taleb i chi i'w defnyddio yn erbyn unrhyw archeb yn y dyfodol. Gellir rhoi talebau credyd dim ond i brynwr gwreiddiol y tocyn. Yn unol â'r rhan fwyaf o theatrau proffesiynol eraill, diferir na ellir rhoi ad-daliadau arian parod ar gyfer tocynnau sydd eisoes wedi'u prynu.


Cyfraddau Archebu Grŵp

Mae'r rhain ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau i grwpiau o 10 neu fwy. Mae un tocyn ar gael am ddim ar gyfer bob 10 o docynnau a archebir. Gofynnir i chi gadarnhau gyda'r Swyddfa Docynnau bod y gyfradd grŵp yn berthnasol i'r perfformiad rydych yn dymuno archebu ar ei gyfer. Ar gyfer grwpiau o fwy na 25, ffoniwch Del Thomas, Rheolwr Marchnata, ar 01686 614556 neu gyrrwch e-bost i i drafod disgowntiau mwy.