Eich ymweliad: Prynu Tocynnau

Cliciwch ar yr eiconau isod neu sgroliwch i lawr am wybodaeth bellach.

Seating Plan
Disabled Access
Terms & Conditions

Swyddfa Docynnau Hafren

Mae ein Swyddfa Docynnau bellach ar agor. Mae'r amseroedd agor cyhoeddus newydd fel a ganlyn:

Diwrnod Oriau Agor
Dydd Llun 09:30 - 14:30
Dydd Mawrth AR GAU
Dydd Mercher 09:30 - 14:30
Dydd Iau 09:30 - 14:30
Dydd Gwener 09:30 - 14:30
Dydd Sadwrn AR GAU
Dydd Sul AR GAU

* Os ydych chi'n teithio i mewn yn benodol i ymweld â'r Swyddfa Docynnau, gwiriwch ei bod ar agor. Gobeithiwn na welwn unrhyw darfu, ond mae staff Hafren yn destun cyfyngiadau Covid a phe bai unrhyw un wedi'i nodi fel Cyswllt Covid uniongyrchol ac / neu yn cael prawf positif, ni fyddant yn dod i'r gwaith. Gall hyn olygu y bydd gofyn i ni gau ar fyr rybudd. Cysylltwch â ni ar 01686 948100.

Disgwylir i system ffôn newydd gael ei gosod erbyn diwedd mis Hydref. Nid yw ein system bresennol yn gallu derbyn negeseuon ar hyn o bryd felly cysylltwch â ni yn ystod ein horiau agor gyda'ch ymholiadau.

Mae'r amserlen agor hon ar waith tan ddydd Gwener 17eg Rhagfyr 2021. Cyhoeddir amserlen ddiwygiedig wedi hynny yn rhoi gwybod am amseroedd agor yn 2022. Mae ein gwefan newydd ei dylunio ar gael wrth gwrs a gall cwsmeriaid brynu tocynnau trwyddi, yn ogystal â galw i mewn i'r Swyddfa Docynnau. Wrth ymweld â'r Swyddfa Docynnau, gofynnwn i bob ymwelydd wisgo mwgwd, defnyddio'r glanweithydd dwylo a ddarperir a pharchu pellter cymdeithasol rhwng ei gilydd. Gan fod y Swyddfa Docynnau wrth y prif ddrysau, hwn yw'r pwynt cyrraedd ac ymadael o hyd. Byddwch yn ymwybodol bod myfyrwyr y Coleg wedi dychwelyd i'r safle, ac os ydych am ddefnyddio'r toiledau mae posibilrwydd o orfod ciwio. Os hoffech siarad ag aelod o staff ynghylch ein sioeau, ein gweithdai cymunedol neu ein canolfan gynadledda sydd ar ddod, e-bostiwch


Ffioedd Archebu

Prisiau Tocynnau Ffi
0 - £5.00 Dim Ffi Archebu
£5.01 - £9.99 50c y tocyn
£10.00 - £19.99 £1 y tocyn
£20.00 - £39.99 £2 y tocyn
£40.00 + £3 y tocyn
   

* Mae'r holl brisiau tocynnau a nodir ar draws ein gwefan, hysbysebion ar-lein ac yn ein deunyddiau printiedig yn cynnwys ffioedd archebu.


Dros y Ffôn

Ffoniwch y Swyddfa Docynnau ar 01686 948100.
Gallwch dalu trwy gerdyn credyd neu ddebyd. Gallwch neilltuo tocynnau hefyd, bydd y rhain yn cael eu cadw am bum niwrnod gwaith. Mae Hafren yn difaru y bydd neilltuadau na thelir amdanynt o fewn y cyfnod hwn yn cael eu canslo. Bydd galwadau ffôn i archebu tocynnau'n cael eu dargyfeirio i ffôn ateb yn ystod y 30 munud cyn unrhyw berfformiad i alluogi staff y Swyddfa Docynnau i weini pobl mewn person.


Gwerthiannau Ar-lein

Mae tocynnau ar gyfer yr holl sioeau ar gael i'w prynu ar-lein yn www.thehafren.co.uk/cymraeg/whatson.php. Gall cwsmeriaid naill ai argraffu derbynneb neu ofyn i'w tocynnau gael eu hanfon trwy'r post am gost o £1. Dewch â'ch derbynneb gyda chi wrth gasglu eich tocynnau.


Tocynnau i'w Hargraffu Gartref

Rydym yn awr yn cynnig yr opsiwn i bobl sy'n archebu ar-lein argraffu eu tocynnau gartref. Y cyfan y byddai angen i chi ei wneud yw dewis 'Argraffu Cartref' wrth i chi dalu ac yna anfonir e-bost atoch gyda dolen pdf i'ch tocynnau. Wrth glicio'r ddolen honno bydd modd i chi weld nhw ac yna eu hargraffu. Dewch â nhw gyda chi a cherddwch yn syth i'r awditoriwm.


Trwy'r Post

Swyddfa Docynnau, Yr Hafren, Heol Llanidloes, Y Drenewydd, Powys SY16 4HU.
Rhowch enw'r perfformiad, nifer y tocynnau (gan gynnwys unrhyw gonsesiynau), eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn yn ystod y dydd. Gofynnir i chi amgáu siec am y cyfanswm, yn daladwy i 'Hafren-NPTC Group' ac ysgrifennu rhif y cerdyn siec ar y cefn. Ychwanegwch £1 at y cyfanswm os ydych eisiau i'r tocynnau gael eu hanfon atoch trwy'r post.


Yn Bersonol

Galwch heibio'r Swyddfa Docynnau yn ystod oriau agor. Mae digonedd o leoedd parcio am ddim y tu allan.


Trwy E-bost

Wrth e-bostio Swyddfa Docynnau Hafren ynglŷn â'ch archeb, peidiwch â chynnwys unrhyw fanylion banc personol. Ni fyddwn ond yn gofyn i chi nodi'r manylion hyn wrth brynu tocynnau ar-lein neu pan fyddwch yn cysylltu â ni dros y ffôn i archebu'ch tocynnau.


Ad-daliadau a Chyfnewid Tocynnau

Mae Hafren yn gwerthfawrogi ymroddiad cwsmeriaid i'r theatr wrth archebu'n gynnar ar gyfer digwyddiadau ac yn cydnabod y gall cynlluniau newid. Yn y fath achosion, os caiff y tocynnau eu dychwelyd i'r Swyddfa Docynnau byddwn yn ceisio eu hailwerthu i gwsmeriaid eraill. Ni ellir gwarantu hyn gan y bydd holl docynnau'r theatr sydd heb eu gwerthu'n cael eu gwerthu'n gyntaf. Os byddwn yn llwyddo i ailwerthu'r tocynnau, bydd y Swyddfa Docynnau'n rhoi taleb i chi i'w defnyddio yn erbyn unrhyw archeb yn y dyfodol. Gellir rhoi talebau credyd dim ond i brynwr gwreiddiol y tocyn. Yn unol â'r rhan fwyaf o theatrau proffesiynol eraill, diferir na ellir rhoi ad-daliadau arian parod ar gyfer tocynnau sydd eisoes wedi'u prynu.


Cyfraddau Archebu Grŵp

Mae'r rhain ar gael ar gyfer y rhan fwyaf o berfformiadau i grwpiau o 10 neu fwy. Mae un tocyn ar gael am ddim ar gyfer bob 10 o docynnau a archebir. Gofynnir i chi gadarnhau gyda'r Swyddfa Docynnau bod y gyfradd grŵp yn berthnasol i'r perfformiad rydych yn dymuno archebu ar ei gyfer. Ar gyfer grwpiau o fwy na 25, ffoniwch Del Thomas, Rheolwr Marchnata, ar 01686 948101 - Opsiwn 2 neu gyrrwch e-bost i i drafod disgowntiau mwy.