CYMUNED AC ALLANOL

Ymgysylltu Cymunedol yn Hafren
Gweithdai a Dosbarthiadau Wythnosol

Mae Hafren yn defnyddio pŵer y celfyddydau i gyfoethogi bywydau pobl, gan greu cysylltiadau i roi cyfle i bobl ddarganfod mwy am y celfyddydau a'u creadigrwydd eu hunain. Mae gwaith ymgysylltu yn ein cymunedau lleol wedi datblygu ar garlam ac erbyn hyn mae Hafren yn gartref i nifer o weithgareddau cymryd rhan ac wedi'u harwain gan y gymuned sy'n cynyddu trwy'r amser, y maent yn herio ac yn ysbrydoli.


Diweddariad // Dosbarth Cerddoriaeth Babanod yn ail-ddechrau yn Hafren

Yr Hafren bob bore Gwener, 9.30am - 10.30am

Mae ein dosbarth cerddoriaeth babanod poblogaidd yn ail-ddechrau ddydd Gwener 4ydd Chwefror 2022 yn Hafren, dan arweiniad Charlotte Woodford o Lifebulb. Mae archebu lle yn hanfodol. Dosbarth canu chwareus, cyfeillgar a chroesawgar i blant 0-5 oed, 30 munud o ganu, 30 munud o de a sgwrsio. £4 yr wythnos, lluniaeth wedi'i gynnwys, dewch â'ch cwpan eich hun. Am ragor o fanylion cysylltwch â Charlotte ar 07828 413484 neu e-bostiwch

"Of all the baby groups we've tried I found these singing sessions really authentic. There were no gimics, great lyrics and songs, really inclusive and personalized with the animals and Charlotte always called everyone by name. A welcoming and informal vibe but organised and well planned."


Diweddariad // Dosbarthiadau Celf Cymunedol yn dechrau unwaith eto yn Hafren

Dosbarthiadau Celf Am Ddim - Yr Hafren bob dydd Mercher rhwng 11am – 12.30pm

Rydym bellach wedi ailddechrau ein sesiynau Dosbarth Celf Dydd Mercher o dan arweiniad yr artist o Fachynlleth Zoe Mach; maent bellach yn cael eu cynnal yn ffisegol ac yn ddiogel eto yn y Theatr. Rydym yn llawn ar hyn o bryd o ran niferoedd yn ein dosbarthiadau wyneb yn wyneb ond os hoffech roi eich enw ar ein rhestr aros yna anfonwch e-bost i

Dosbarthiadau Celf Ar-lein - bob dydd Mercher o 5pm

Rydym hefyd yn cynnig tiwtorial celf ar-lein am ddim trwy Zoom bob prynhawn Mercher am 5.00pm. Bydd angen y ddolen Zoom arnoch i gymryd rhan yn y dosbarth hwn felly e-bostiwch i ymuno.


'Roedd y dosbarth yn wych' meddai Zoe .... 'roedd yn teimlo'n ddiogel iawn ac roedd mor hyfryd i weld pobl eto!'

Gan fod y dosbarth i gyd wedi ynysu cyhyd, fe ddechreuon nhw gyda rhai gweithgareddau ymdrochi i ailintegreiddio eu hunain yn ôl fel bodau cymdeithasol a dechrau gyda rhywfaint o arlunio siapiau deuddeheuig i ymgysylltu â dwy ochr yr ymennydd. Roedd ail hanner y sesiwn yn weithgaredd a ysbrydolwyd gan covid gan ddefnyddio glanweithydd dwylo, chwistrell glanweithiol, cadachau a ffyn cotwm i drin inciau lliw disglair, gan greu gwaith haniaethol llachar.

Dosbarthiadau Celf Hafren
Dosbarthiadau Celf Hafren
Dosbarthiadau Celf Hafren
Dosbarthiadau Celf Hafren
Dosbarthiadau Celf Hafren
Dosbarthiadau Celf Hafren

Dywedodd Rheolwr y Theatr, Sara Clutton…
"Mae'n hyfryd gweld cyfranogwyr yn ôl yn ein gofod Oriel ac yn ymgysylltu wyneb yn wyneb. Er na allwn ailagor ein hawditoriwm ar gyfer perfformiadau, rydym yn parhau i wneud gwaith ar-lein ac wyneb yn wyneb ar ffurf gyfunol o gyflwyno. Nid oes gan rai o'n cyfranogwyr fynediad at dechnoleg, neu os ydyn nhw'n byw gyda dementia, maen nhw'n ei chael hi'n anodd ei defnyddio, felly mae gallu eu croesawu yn ôl i amgylchedd diogel yn newid hyfryd i ni." Mehefin 2021

Beth am ddod i ymuno â Zoe yn Yr Hafren bob dydd Mercher rhwng 11am – 12.30pm am ychydig o gelf a sgwrs. Mae'r cyfan yn rhad ac am ddim! P'un a ydych chi'n caru bod yn greadigol neu heb roi cynnig arni ers bod yn yr ysgol, mae rhywbeth newydd i'w ddysgu neu gael eich ysbrydoli ganddo o hyd, a chael hwyl gydag ef.

Os na allwch ddod aton ni yn bersonol yna peidiwch â phoeni, gan y bydd ein sesiynau ar-lein AM DDIM, BYW yn parhau bob dydd Mercher am 5pm. Mae rhagor o fanylion ar gael yma.

Dosbarthiadau Celf Hafren
Dosbarthiadau Celf Hafren
Dosbarthiadau Celf Hafren

Celf gyda Zoe Mach, Menter Gymunedol Hafren gyda chyllid gan Gyngor Celfyddydau Cymru.


O ganlyniad i gyfyngiadau covid ni allwn gynnal unrhyw ddosbarthiadau / gweithdai eraill ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r wefan cyn gynted â phosibl ond yn y cyfamser gweler isod yr hyn yr ydym wedi'i gynnig cyn cyfyngiadau covid.

Gweithdai Celfyddydau'r Awyr

Gweithdai Celfyddydau'r Awyr

Dydd Llun 4.15pm - 5.15pm | 8 - 12 oed
Dydd Llun 5.20pm - 6.20pm | Oedolion

Mwynhewch wefr a hwyl y gweithdy celf syrcas gyfoes hwn - Mae croeso i bawb!
I gael mwy o wybodaeth neu i archebu lle cysylltwch â Hazel ar 07939 116009 neu

Canu er Iechyd yr Ysgyfaint

Canu er Iechyd yr Ysgyfaint

Dydd Llun 2.30pm
Bar yr Oriel

Ymarferion ymestyn, ymlacio ac anadlu trwy ganu a defnyddio'r llais. Croesewir pobl o bob gallu.
Cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 948100 i gadw lle.

Côr Cymuned Hafren

Côr Cymuned Hafren

Nos Lun rhwng 7 a 9pm

Hyfforddiant craff, rhestr ganeuon ysbrydolgar a llawer o chwerthin. Canwch a theimlwch y wefr! Mae croeso i bawb o ddechreuwyr i gantorion profiadol.
Cysylltwch â Charlotte ar 07828 413484 neu gyrrwch e-bost am fwy o wybodaeth.

Ysgol Theatr Rising Stars

Hafren Rising Stars

Dydd Mawrth 5pm - 7pm

Profiad celfyddydau perfformio ar gyfer oedrannau 4-18 yw Rising Stars. Mae'r dosbarthiadau'n cynnwys gwersi actio, canu a dawnsio gan Claire Evans.
Mae'r holl staff yn destun gwiriadau DBS.
Cysylltwch â Claire ar 07581 062801 neu ewch i
www.facebook.com/claireevans111

Cerddoriaeth i Fabanod a Phlant Bach

Cerddoriaeth i Fabanod a Phlant Bach

Dydd Gwener 9.30am - 10.30am

Dosbarth cerddoriaeth i fabanod a phlant bach. Dyma'r cam cyntaf yn y rhaglen Cerddoriaeth Da Capo arloesol ac ysbrydolgar. Mae croeso i bawb, dilynir y dosbarth gan baned a sgwrs.
Cysylltwch â Charlotte ar 07828 413484 neu gyrrwch e-bost am fwy o wybodaeth.

Dosbarthiadau Celf

Dosbarthiadau Celf Greadigol

Dydd Mercher 11am – 12.30pm

Dosbarthiadau celf greadigol wedi'u rhedeg gan yr artist o Machynlleth, Zoe Mach. Does dim angen unrhyw brofiad ac mae croeso i bawb, a sgwrs wedi'u cynnwys.
Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Swyddfa Docynnau Hafren ar 01686 948100.


I gael mwy o wybodaeth am ddigwyddiadau Cymunedol Hafren sydd ar ddod, cysylltwch â
Mel Pettit // Swyddog Ymgysylltu â'r Gymuned
ff: 01686 948101 - Opsiwn 3 | e:

Gweithdy Cymunedol

O ganlyniad i gyfyngiadau covid ni allwn gynnal unrhyw ddosbarthiadau / gweithdai eraill ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r wefan cyn gynted â phosibl ond yn y cyfamser gweler isod yr hyn yr ydym wedi'i gynnig cyn cyfyngiadau covid.

Gweithdai Creadigol Hafren yn ystod y Gwyliau

Gwyliau'r Pasg a'r Haf

Mae'r Clybiau Creadigol yn ystod y Gwyliau mewn sgiliau dawns, drama a syrcas yn boblogaidd gyda chryn nifer yn eu mynychu, rydyn ni'n cynnig....

Ysgol Sgiliau Syrcas Gwyliau'r Pasg

Mae Hafren a Zu Aerial yn dychwelyd gyda strafagansa llawn hwyl arall o sgiliau syrcas! Byddwch yn dysgu technegau newydd a dramatig gan gynnwys symudiadau syrcas syfrdanol ar y trapîs ac yn yr awyr, cerdded trawiadol ar raff a symudiadau poi, cylchoedd hula ac acrobatig cymhleth. Dewch i ymuno â ni am brofiad syrcas anhygoel! Mae'n hanfodol i gadw lle ymlaen llaw.


Cwrs Haf Dawns Dwys Hafren

Cwrs Haf Dawns Preswyl gyda Gwyn Emberton Dance - Cwrs dawns unigryw yn yr haf i bobl ifanc yng Nghanolbarth Cymru.
Cyfoes : Bale : Dawns Stryd
Does dim angen unrhyw brofiad. Croesewir bechgyn.

"Dyma fy nhrydedd flwyddyn o wneud y cwrs a dwi wedi'i fwynhau'n fawr bob tro. Bob blwyddyn mae heriau newydd o ran dysgu a chreu, sy'n rhyfeddol. Gwnaeth y cwrs hwn fy nghyflwyno i ddawns gyfoes ac yn awr 'dw i eisiau ei hastudio yn y brifysgol, efallai gyda Gwyn fel tiwtor."
Cyfranogwr, 16 Oed - Cwrs Haf Dawns Dwys Hafren 2019.

Dawns Gwyn Emberton
Ysgol Theatr Rising Stars
Zu Aerial
Ysgol Lwyfan MA