Diweddariadau: Cyfyngiadau Cyfredol | Medi 2021

Bydd awditoriwm Hafren ar gau i'r cyhoedd ar gyfer gweddill 2021. Rydym yn gwerthfawrogi y bydd hyn yn siomi ein cwsmeriaid, fodd bynnag, oherwydd Pandemig Covid, rhaid i leoliadau dan do ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru o ran llif awyr iach.

Diogelwch y cyhoedd a staff fydd ein blaenoriaeth bob amser yma yn Hafren.

Buddsoddwyd mewn Uned Trin Aer a system wresogi newydd o'r radd flaenaf. Bydd y buddsoddiad hwn o £250,000 gan Grŵp Colegau NPTC yn sicrhau y bydd ein cwsmeriaid ond yn anadlu awyr iach ac y byddant yn profi tymheredd cyfforddus wrth eistedd yn ein hawditoriwm. Yn dilyn nifer o faterion, sef argaeledd/amser disgwyl o ran contractwyr ac offer newydd yn bennaf, mae disgwyl i'r gwaith hwn ddechrau yn fuan iawn, ac ni fydd wedi'i gwblhau tan ddiwedd y flwyddyn hon.


Gwybodaeth am Sioeau Cyfredol

Sioe Dyddiad Gwreiddiol Aildrefnwyd / Canslwyd
BBC National Orchestra of Wales 18 / 19 Medi 2021 17 / 18 Medi 2022
An Evening with Shane Williams Dydd Mawrth 21 Medi 2021 Dydd Sadwrn 29 Ionawr 2022
80s Live! Dydd Gwener 8 Hydref 2021 Dydd Sadwrn 18 Mehefin 2022
Harpy starring Su Pollard Dydd Gwener 15 Hydref 2021 Yn disgwyl dyddiad newydd
The ELO Show Dydd Gwener 29 Hydref 2021 Dydd Gwener 25 Mawrth 2022
Girls Just Wanna Have Fun Dydd Sadwrn 13 Tachwedd 2021 Sioe wedi'i Chanslo / Ad-daliadau
An Evening of Burlesque Dydd Gwener 26 Tachwedd 2021 Dydd Gwener 22 Ebrill 2022
UK Pink Floyd Experience Dydd Sadwrn 27 Tachwedd 2021 Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf 2022
Ed Byrne Dydd Sadwrn 11 Rhagfyr 2021 Dydd Sadwrn 23 Ebrill 2022
Gangsta Granny 29 Tachwedd - 5 Rhagfyr 2021 Sioe wedi'i Chanslo
Santa's Christmas Cracker Dydd Sadwrn 18 Rhagfyr 2021 Sioe wedi'i Chanslo
Nick Butter Dydd Gwener 17 Rhagfyr 2021 Dydd Iau 27 Ionawr 2022
Sir Ranulph Fiennes Dydd Gwener 28 Ionawr 2022 Sioe wedi'i Chanslo / Ad-daliadau

Dosbarthiadau Wythnosol

Ni fydd y gwaith hwn yn effeithio ar y dosbarthiadau wythnosol a gynhelir yn ein Bar Oriel a byddant yn parhau i redeg.


Swyddfa Docynnau Hafren

Bydd ein Swyddfa Docynnau yn ailagor i'r cyhoedd ar gyfer cyswllt wyneb yn wyneb o ddydd Llun 4 Hydref 2021. Mae'r amseroedd agor cyhoeddus newydd fel a ganlyn:

Diwrnod Oriau Agor
Dydd Llun 09:30 - 14:30
Dydd Mawrth AR GAU
Dydd Mercher 09:30 - 14:30
Dydd Iau 09:30 - 14:30
Dydd Gwener 09:30 - 14:30
Dydd Sadwrn AR GAU
Dydd Sul AR GAU

* Os ydych chi'n teithio i mewn yn benodol i ymweld â'r Swyddfa Docynnau, gwiriwch ei bod ar agor. Gobeithiwn na welwn unrhyw darfu, ond mae staff Hafren yn destun cyfyngiadau Covid a phe bai unrhyw un wedi'i nodi fel Cyswllt Covid uniongyrchol ac / neu yn cael prawf positif, ni fyddant yn dod i'r gwaith. Gall hyn olygu y bydd gofyn i ni gau ar fyr rybudd.

Disgwylir i system ffôn newydd gael ei gosod erbyn diwedd mis Hydref. Nid yw ein system bresennol yn gallu derbyn negeseuon ar hyn o bryd felly cysylltwch â ni yn ystod ein horiau agor gyda'ch ymholiadau.

Mae'r amserlen agor hon ar waith tan ddydd Gwener 17eg Rhagfyr 2021. Cyhoeddir amserlen ddiwygiedig wedi hynny yn rhoi gwybod am amseroedd agor yn 2022. Mae ein gwefan newydd ei dylunio ar gael wrth gwrs a gall cwsmeriaid brynu tocynnau trwyddi, yn ogystal â galw i mewn i'r Swyddfa Docynnau. Wrth ymweld â'r Swyddfa Docynnau, gofynnwn i bob ymwelydd wisgo mwgwd, defnyddio'r glanweithydd dwylo a ddarperir a pharchu pellter cymdeithasol rhwng ei gilydd. Gan fod y Swyddfa Docynnau wrth y prif ddrysau, hwn yw'r pwynt cyrraedd ac ymadael o hyd. Byddwch yn ymwybodol bod myfyrwyr y Coleg wedi dychwelyd i'r safle, ac os ydych am ddefnyddio'r toiledau mae posibilrwydd o orfod ciwio.

Mae Hafren wrth ei bodd ei bod yn gallu ailagor ei Hystafelloedd Cynadledda ar eu newydd wedd. Mae gwelliannau diogel o ran Covid yn cynnwys dodrefn a llawr newydd, ynghyd â phrotocolau glanhau gwell. Rydym hefyd wedi buddsoddi mewn peiriannau lluniaeth newydd sy'n cynnig dewis ehangach o ddiodydd nag a oedd ar gael o'r blaen, ac sy'n hawdd eu defnyddio. Os oes gennych ddiddordeb mewn archebu'r cyfleuster hwn ar gyfer cyfarfod o 5 hyd at 50 o bobl, e-bostiwch i drafod eich gofynion ymhellach.

Byddwn yn postio diweddariadau ar y gwaith adnewyddu wrth iddo fynd yn ei flaen. Cadwch lygad ar ein Gwefan a'n Cyfryngau Cymdeithasol. Ni allwn aros i'ch croesawu chi i gyd yn ôl yn 2022, rydyn ni wir wedi eich colli chi! Bydd rhaglen 2022 yn cynnwys llawer o bethau annisgwyl, gwyliwch y gofod hwn.