Hafren - Mid Wales Entertainment Venue | Y Lleoliad ar gyfer Adloniant. Ffôn: 01686 614555
Powys County Council | Cyngor Sir PowysColeg PowysThe Arts Council of Wales | Cyngor Celfyddydau CymruWelsh Government | Llywodraeth Cymru
CROESO i Hafren - Entertainment Venue for Mid Wales and the BordersBETH SYDD YMLAENSUT I ARCHEBUCYFRYNGAUTHEATRORIELBWYTY ThemauAROS DROSCYSYLLTWCH Â NI
SWYDDFA DOCYNNAU YMHOLIADAU: 01686 614555 | Ebost: Cadw i fyny gyda Hafren ar FacebookGadw i fyny a rhannu eich barn gyda ni ar Twitter ENGLISH
Y THEATR

CYNLLUN EISTEDD
Mae gan pob sedd yn rhesi A i P olygfa dda di-dor ac nid oes dim sedd ymhellach na 22 metr or llwyfan. Cedwir rhes AA fel arfer i ddefnyddwyr cadair olwyn au cyfeillion. Mae rhesi Q R, S, T, U, ac W yn seddi balconi.

Sylwer: Pan fydd galw mawr am seddi, fe roddir hyd at dair rhes ychwanegol o seddi (rhesi AA i CC) o flaen rhes A. Fel arfer, ni fydd y rhain ar gael nes bod y seddi eraill wedi eu gwerthu.Y THEATR - CYNLLUN EISTEDD


HURIO Y THEATR

Hafren – Canolfan gynadledda a man cyfarfod blaenaf Canolbarth Cymru.

Y mae’r awditoriwm a chyfleusterau eraill ar gael ar gyfer cynadleddau, cyfarfodydd busnes a chyfarfodydd arbennig. Gall y brif awditoriwm ddal hyd at 500 gyda chyfleusterau llawn o ran golau a llwyfan. Hefyd cynigir cyfres o ystafelloedd bychan ar y cyd neu arwahan i’r brif awditoriwm. Mae gwasaneth technegol proffesiynol llawn yn sicrhau ein bod yn darparu sain, golau a chyflwyniad o’r radd uchaf o’ch achlysur chwi. Gyda arlwyo ar gyfer pob gofyniad, mae’r Theatr yn cynnig awyrgylch proffesiynol, hyblyg sydd yn darparu ar gyfer ystod eang o rifau, o 10 i fyny.

Lleolir y Theatr yng Nghanolbarth Cymru, ar fin ffordd A470 (Gogledd / De) gyda maes parcio gyferbyn â’r prif adeilad, ac wedi ei arwyddo yn glir o’r Drenewydd. Gellir cael mynediad cyflym a hawdd i’r Theatr o bob cwr o Gymru a Chanolbarth a Gogledd Orllewin Lloegr.

Cysylltwch â Mel Pettit ar 01686-614555 i drafod sut y medrwch wneud busnes yn Hafren.

Awditoriwm
Gan gynnig seddi i 556, arddull cynhadledd, mae yr awditoriwm yn cynnig cyfleusterau llawn o ran llwyfan, goleuo, seddi serth, system sain gyhoeddus a cylch-sain ar gyfer pobl gydag anabledd clywed. Mae gwasaneth technegol proffesiynol llawn yn sicrhau ein bod yn darparu sain, golau a chyflwyniad o'r radd uchaf o'ch achlysur chwi. Gyda arlwyo ar gyfer pob gofyniad, mae'r Theatr yn cynnig awyrgylch proffesiynol, hyblyg sydd yn darparu ar gyfer ystod eang o rifau, o 50 i fyny.


Bar Oriel
Gellir defnyddio y Bar Oriel ar gyfer cyfarfodydd bychan (hyd at 20 o bobl) fel lle arddangos, fel ystafell ychwanegol neu ar gyfer arlwyaeth.


Cyntedd y Lleoliad
Ar gael ar gyfer derbynfa ac arddangosfeydd bychan.


Cyfleusterau Cynadleddau Grp NPTC
Mae'n lleoliad yn rhannu adeiladau gyda Campws Drenewydd Grp NPTC, y Coleg Addysg Bellach i Powys. Mae gan y Coleg cyfres o bump o ystafell cyfarfod/cynadledda ar gael sydd yn medru cynnal rhwng 10 a 70 o bobl. Lleolir y rhain yn yr un adeilad, oddeutu 100 metr o gyfleusterau y Theatr. Gellir defnyddio y cyfleusterau hyn fel ystafelloedd ychwanegol ar gyfer gweithgareddau sydd yn digwydd yn Hafren.

Arlwyo
Mewn cyd-weithrediad â gwasanaeth arlwyo Grp NPTC, mae gwasanaeth arlwyo llawn ar gael o gynnig te a choffi, dewis amrywiol o fyrbrydau hyd at bryd llawn. Gellir hefyd agor y bar yn ôl y gofyn.


Cefnogaeth Technegol
Fel Theatr broffesiynol, mae gennym dri technegydd hyfforddedig llawn amser ar y safle sydd ar gael i weithio gyda pawb sy'n llogi y safle i greu golau, sain a chyflwyniad o'r radd uchaf. Drwy ystod pob digwyddiad yn yr awditoriwm bydd o leiaf un technegydd ar ddyletswydd drwy'r amser i sicrhau fod popeth yn rhedeg yn esmwyth.


Offer Clyweled
Mae ystod llawn o offer busnes ar gael i gefnogi pob achlysur.


Lleoliad Hygyrch
Mae gan Hafren faes parcio di-dal mawr gyferbyn a hi, ac wedi ei harwyddo yn glir o'r Drenewydd. Mae'r brif fynedfa oddi ar ffordd yr A489, sef 3 milltir o'r A470. Gellir cael mynediad cyflym a hawdd i'r theatr o bob cwr o Gymru a Chanolbarth a Gogledd Orllewin Lloegr.


Cyfleusterau ar gyfer pobl gyda anabledd
Mae gan y lleoliad fynediant gwastad o'r maes parcio drwy ddrysau awtomatig. Mae pob cyfleuster ar y llawr gwaelod a does dim stepiau na rampiau. Mae llefydd parcio cadw ar gael ger y fynedfa i ddeiliaid Bathodyn Anabledd Glas. Mae gan y Theatr doiledau pwrpasol i fobl gyda anabledd, a hefyd arwyddion i'r rhai gyda anabledd golwg. Ceir cylch sain yn y brif awditoriwm.


Rhagor o Wybodaeth a Chostau
Anela Hafren at fod yn hyblyg iawn wrth ddarparu y cyfleusterau sydd yn cwrdd a gofynion pob achlysur. Oherwydd hyn, mae y costau yn amrywio yn ôl yr hyn â logir a faint o amser technegol fydd ei angen. Am ddyfnbris, neu am unrhyw fanylion pellach ynghlyn â'r cyfleusterau â gynigir, cysylltwch â'r Melanie Pettit ar 01686 614232 neu anfonwch e-bost at: conference@thehafren.co.uk


FIDEOS ADDYSG Archebu ar-lein NAWR Ymunwch a'n Rhestr Bostio Ddodd o hyd i ni ar Facebook Dilynwch ni ar Twitter

Hafren ©2011. Cedwir Pob Hawl.
Ymholiadau Swyddfa Tocynnau: 01686 614555
Ebost: